Národní soustava povolání představuje veřejně dostupný katalog pracovních pozic na trhu práce, který slouží zaměstnavatelům, vzdělavatelům, kariérovým poradcům, uchazečům o zaměstnání i studentům jako cenný zdroj informací o jednotlivých povoláních. V současnosti se v NSP nachází celkem 1 300 povolání a 1 800 jejich specializací zveřejněných na webu www.nsp.cz. Správcem NSP je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pověřilo Fond dalšího vzdělávání, aby zajišťoval aktualizaci a tvorbu nových jednotek práce.

Povolání jsou v katalogu NSP členěna dle svého zaměření do celkem 40 odborných směrů (např. stavebnictví a zeměměřičství, strojírenství, obchod a marketing, právo apod.), které obsahují další podsměry. V jednotlivých směrech jsou pak povolání členěna do sedmi kvalifikačních úrovní dle náročnosti dané pozice.

U každé pracovní pozice lze najít charakteristiku a popis činností, které jsou pro toto povolání stěžejní, klíčové odborné dovednosti a znalosti nutné pro výkon povolání, ideální i vhodné školní vzdělání, případně profesní kvalifikace vedoucí k možnosti ucházet se o toto pracovní místo. Karta povolání také obsahuje informace o pracovních podmínkách, průměrné mzdě, volných pracovních místech a další doplňující údaje.

Popisy nových a aktualizace již prezentovaných povolání a jejich specializací (typových pozic) vznikají v úzké spolupráci se zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších odborníků z trhu práce. Právě jejich zapojení do tvorby a aktualizace povolání umožňuje, aby se NSP stalo praktickým, žádaným a především vždy aktuálním a potřebám trhu práce odpovídajícím zdrojem informací o požadavcích zaměstnavatelů na výkon jednotlivých povolání.